ПАТЕНТЦЕНТАР

Aгенција за авторски права и индустриска сопственост

Адреса:

Бул. Кузман Ј.Питу 28-2 локал 8

1000 Скопје

 

Телефони:

+3892 2469-499

+3892 2469-476

 

Факс:

+3892 2469-886

 

Жиро сметка:

300000000198304 Комерцијална Банка Скопје

ЕДБ МК 4030990229628

 

E-mail:

office@patent.com.mk

info@patent.com.mk

 

УСЛУГИ

· Домашна и Меѓународна Регистрација на патенти, корисни модели, индустриски дизајн и трговски марки

· Застапување пред заводот за индустриска сопственост во постапка за  остварување на сите права од индустриската сопственост

· Постапки при остварување  и заштита на авторските и сродните права како и правата од know-how

· Прибирање и исплата на авторски хонорари, како и надомести од правата од индустриската сопственост, know-how и други сродни права

· Постапки пред Царинската Управа на РМ во постапките на заштитата на правата од интелекуална сопственост

· Правна помош при уредување на интелектуалните права од работен однос

 

 

Контакт на:

ИЗВЕСТУВАЊА!

 

Авторите кои остваруваат примања преку Агенцијата, согласно Законот за персонален данок од доход, должни се да ги пријават своите примања, за што Ви е неопходен даночен биланс за уплатемиот данок од оваа Агенција, кој можете да го подигнете во периодот од 01.02.-15.03 за изминатата година. Пријавувањето до Управата за јавни приходи е до 15.03 за изминатата год.

 

Линк до УЈП—Даночна пријава:

Превземање на Образец ПДД-ГДП

 

Updated October 2010, Copyright Patentcentar

Maкедонски Државен Завод

За Индустриска сопственост

Република Македонија во однос на правата

од интелектуална сопственост е земја членка на:

 

· WIPO

· WIPO Performances and Phonograms Treaty (linked)

· WIPO Copyright Treaty (linked)

· Berne Convention (linked)

· Brussels Convention (linked)

· Convention for the Protection of Producers of Phonograms (linked)

· Rome Convention (linked)

· European Patent Organization

· Patent Cooperation Treaty (linked)

· Strasbourg Agreement (IPC Union) (linked)

· Paris Convention (for the protection of IP) (linked)

· Madrid Agreement and Protocol (International Registration of Marks) (linked)

· Nice Agreement (International Classification of Goods and Services) (linked)

· Singapore Treaty on the Law of Trademarks (linked)

· Hague Agreement (International Registration of Industrial Designs) (linked)

· Locarno Agreement (International Classification of Industrial Designs) (linked)

· Budapest Treaty (linked)

· WTO (linked)